CE FACE CONSILIUL LOCAL
aprobă statutul și regulamentul de organizare a orașului;
aprobă înințarea insituțiilor și serviciilor publice;
reorganizează statul de funcții ale regiilor autonome și
exercită drepturile și obligațiunile societăților comerciale sau
regiilor autonome.
hotărăște dacă proprietatea publică sau privată a localității și
serviciile publice se închiriază, concesionează sau se dă în administrare;
avizează / aprobă documentele de amenajare urbanistică;
schimbă denumiri de străzi, piețe sau obiective de interes public;
cooperarea / asocierea cu persoane juridice pentru
realizarea în comun a unor acțiuni / lucrări;
înfrățirea cu alte orașe din alte țări;
aderarea la asociații naționale / internaționale ale
autorizăților administrației publice locale;
hotărăște acordarea de sporuri pentru personal sanitar și didactic; // are atribute de control/examinare/vericare;
sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase; // asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor publice de interes local în:
educație // sănătate // tineret & sport // ordine publică // dezvoltare urbană // cultură + conservarea monumentelor parcurilor, rezervații etc //
poduri & drumuri // proteția mediului + punerea în valoare a resurselor naturale // evidența personelor // locuințe sociale + serviciile sociale
pentru protecția grupurilor vulnerabile // situații de urgență + salvamont/salvamar // alimentarea cu apă, gaz, canalizare, salubrizare, energie
termică // iluminat public // transport public
aprobă bugetul local și alte decizii nanciare;
aprobă și stabilește impozite și taxe locale;
aprobă avize și documente tehnice pentru lucrări de investiții;
aprobă strategii de dezvoltare economică, socială, de mediu
asigură realizarea lucrărilor.
1. organizează instituțiile și se ocupă
de funcționarea lor
2. se ocupă de dezvoltarea economico-
socială și de mediu
4. administrează domeniul public și privat3. se ocupă de cooperarea
interinstituțională. hotărăște:
5. servicii publice
Infograc realizat de Funky Citizens www.funky.ong/educatie-civica