CE FACE PRIMARUL?
ASIGURĂ RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI
LIBERTĂȚILOR FUNDAMENTALE ALE CETĂȚENILOR
fișa postului - ce responsabilități are primarul?
cum ajungi sau primar?să fii să nu mai fIi
se ocupă de banii contribuabililor se ocupă de dezvoltare locală
REPREZINTĂ LOCALITATEA ÎN RELAȚIILE
CU ORICE ALTE PERSOANE SAU AUTORITĂȚI
asigură servicii publice pentru cetățeni +
siguranță și protecție în comunitate
MANDATUL DE PRIMAR POATE ÎNCETA DACĂ:
Gestionează funcțio-
narii și angajații
din primărie
Alocă
locuințele
sociale
Previne și gestio-
nează situațiile
de urgență
Organizează alege-
rile, referendumurile
și recensămintele
nu îți îndeplinești atribuțiile, nejusticat, pentru 45 de zile
ești demis prin referendum local
ești condamnat denitiv
1. face proiectul bugetului
local [pe care îl aprobă
consiliul local]
2. verică înregis-
trarea scală a
contribuabililor
3. contractează împrumuturi
sau emite titluri de valoare
4. inițiază sau conanțează
proiecte cu fonduri UE
5. cheltuiește sumele
alocate prin buget
6. face contul de înche-
iere a exercițiului bugetar
Asigură funcționarea
serviciilor de stare civilă
și de autoritate tutelară
Realizează măsurile
de asistență și
ajutor social
Mandatul începe de la data validării alegerilor și durează până la depunerea jurământului de către primarul nou ales.
A
C
B
Pentru a candida (independent sau din partea unui
partid), ai nevoie de liste de susținători semnate de
1% din numărul total al alegătorilor (minim100 în
comune, 500 în orașe, 1.000 în municipii).
Trebuie să domiciliezi în localitate, să ai minim 23 de ani
și nu-ți e interzisă asocierea în partide politice.
Te aleg cetățenii din localitate, în mod
direct, secret și liber exprimat.
P
SALUBRIZARE
TERMOFICARE
CANALIZARE
APĂ
TRANSPORT PUBLIC
ILUMINAT PUBLIC
MENȚINE ORDINEA ŞI LINIŞTEA PUBLICĂ
Face controlul piețelor,
localurilor publice și
produselor vândute
ASIGURĂ FUNCȚIONAREA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE
POLIȚIE
GARDIENI
PUBLICI
POMPIERI
PROTECȚIE
CIVILĂ
EC
ONOMIC
Ă,
SOCIALĂ,
DE MEDIU
PL
AN
DEZVOLT
ARE
1. face planul urbanistic general
[pe care îl aprobă consiliul local]
2. întreţine drumurile publice și
instalează semnele de circulaţie
3. administrează domeniul public
şi domeniul privat al localității
4. emite avize, acorduri şi autorizaţii de
funcționare, de construire, de mediu etc.
5. ține evidenţa lucrărilor de
construcţii din localitate
6. controlează depozitarea
deşeurilor menajere
7. asigură protecția mediu-
lui și gospodărirea apelor
8. numește conducătorii
serviciilor publice locale
7. elaborează strategii de
dezvoltare locală
Material informativ realizat de
www.funky.ong // www.liderjust.ro
Mandatul de primar este incompatibil cu exercitarea altor funcții în
administrația publică ori a unor funcții de conducere în societăți
comerciale și regii autonome.